theSHOP

Uvjeti prodaje

Osnovni pojmovi


Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda putem internet stranice www.theshop.hr, u vlasništvu tvrtke Talus d.o.o.(u daljnjem tekstu The Shop).

Talus d.o.o.
Kneza Trpimira 179, 21220 Trogir, Hrvatska
OIB: 67167180902
Trgovački sud u Splitu Tt-10/1766-2 - MBS: 060264353
tel: ++385 21 885 111
email: info@theshop.hr.

Ukoliko su u podacima o Kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se Kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom Kupca. Kupcem se smatra osoba koja naručuje i plaća proizvod, a Primateljem se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, a različita je od osobe Kupca.

Osobni podaci i poslovna sposobnost


Prihvaćanjem Uvjeta prodaje Kupac potvrđuje potpunost i istinitost podataka koje je dao o sebi, svoju poslovnu sposobnost, ovlaštenje za korištenje kreditne kartice, te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanju i kupnji proizvoda putem The Shopa.

The Shop, sukladno izjavi o privatnosti podataka, prikuplja isključivo podatke nužne za rad i izvršavanje preuzetih obveza.

Narudžba i sklapanje ugovora


Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektroničkog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili kao neregistrirani korisnik.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine: kreditnom ili debitnom karticom za koju The Shop ima sklopljen ugovor o prihvaćanju, e-bankingom, općom uplatom i pouzećem.

  • Kartice:
Napomena: Proizvode koji su dostupni sa odgođenim rokom isporuke nije moguće platiti pouzećem, osim ako nije drugačije dogovoreno. U slučaju plaćanja pouzećem dostavne službe, pri isporuci proizvoda, naplaćuju dodatnu naknadu za transfer novca koja nije uključena u iznos cijene naručenog proizvoda i njegove dostave.

Narudžba se smatra zaprimljenom:
u slučaju plaćanja kreditnom karticom – u trenutku kada The Shop dobije potvrdu predautorizacije kreditne kartice Kupca na iznos narudžbe.
u slučaju plaćanja e-bankingom, općom uplatom i pouzećem – u trenutku kada The Shop elektroničkim putem zaprimi narudžbu.
U trenutku kada narudžba bude zaprimljena, The Shop će elektroničkim putem u obliku e-pošte obavijestiti Kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod naručen.

U slučaju plaćanja kreditnom karticom ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada The Shop dobije potvrdu predautorizacije kartice Kupca na iznos narudžbe te kada se potvrdi da je naručeni proizvod raspoloživ na skladištu.
U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatom ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada The Shop zaprimi potvrdu da je iznos narudžbe uplaćen.

Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, The Shop će obavijestiti Kupca da proizvod trenutačno nije raspoloživ te ga izvijestiti o roku u kojem je proizvod dobavljiv.
Naručeni proizvod, ovisno o tome je li dostupan na skladištu, The Shop isporučuje u najkraćemu mogućem roku.

Ako je proizvod naručen, a kao način plaćanja odabran e-banking ili opća uplata, The Shop se obvezuje rezervirati proizvod na skladištu 1 radni dan. Nakon isteka roka od primitka narudžbe, The Shop ne jamči raspoloživost proizvoda.

Izjava o sigurnosti


T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

Naplata/autorizacija


Sva će plaćanja biti izvršena u HRK (hrvatskim kunama).
U slučaju plaćanja kreditnom karticom, e-bankingom i općom uplatnicom troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Pravo na raskid ugovora - Informativni obrazac


Na temelju Zakona o zaštiti potrošača Članak 72. određuje se pravo na jednostrani raskid ugovora
(1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
(2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
(3) Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
(4) Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.
(5) U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana sklapanja ugovora.
Na temelju Zakona o zaštiti potrošača Članak 74. određuje se način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora.
(1) Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.
(2) Sadržaj i oblik obrasca iz stavka 1. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar nadležan za područje zaštite potrošača.
(3) Ako trgovac na svojoj mrežnoj stranici omogući potrošaču jednostrani raskid ugovora, potrošač može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ili drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu ispuni i pošalje trgovcu elektroničkim putem.
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka trgovac je dužan, bez odgađanja, dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.
(5) Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora predviđenoga u člancima 72. i 73. ovoga Zakona.
(6) Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama ovoga članka.
Na temelju Zakona o zaštiti potrošača Članak 75. određuje se učinak jenostranog raskida ugovora
(1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno u slučaju da je ponudu za sklapanje ugovora dao potrošač, strane nisu dužne sklopiti ugovor.
(2) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovoga odsjeka.
(3) Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, osim onih predviđenih člankom 76. stavkom 2. i člankom 77. ovoga Zakona.
Na temelju Zakona o zaštiti potrošača Članak 76. određuju se obveze trgovca u slučaju jednostranog raskida ugovora
(1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor sukladno članku 74. ovoga Zakona, vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, trgovac nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.
(3) Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu, ako bi o tome trgovac bio obaviješten prije primitka robe.
(4) Trgovac mora izvršiti povrat plaćenoga iz stavka 1. ovoga članka služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.
Na temelju Zakona o zaštiti potrošača Članak 77. određuju se obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora
(1) Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.
(2) Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.
(3) Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.
(4) Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.
(5) Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Na temelju Zakona o zaštiti potrošača Članak 79. određuje se isključenje pd prava na jednostrani raskid ugovora
Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:
(3) predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
(5) predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
(13) predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

pdf icon3

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Online rješavanje sporova


Regulativom Europske unije od 15.02.2016. godine sporove vezane uz online kupnju je moguće riješiti putem platforme koju možete pronaći ovdje.

Podaci o proizvodima


Podaci o proizvodima temelje se na dostupnim podacima proizvođača. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanim na stranici, The Shop zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Fotografije proizvoda ilustrativne su prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. U slučaju nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Proizvođač i The Shop ne snose odgovornost, pravnu ili inu, za moguće pogrešne informacije i posljedice njihove interpretacije.

Raspoloživost proizvoda


Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi na skladištu, te proizvodi koji nisu raspoloživi na skladištu, ali su dobavljivi u naznačenom roku, navedenom na stranici detalja samog proizvoda.

Dostava


Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području Republike Hrvatske odnosno za međunarodnu dostavu, prema uvjetima koji vrijede za svako područje dostave.
Dostava na području Republike Hrvatske obavlja se putem dostavnih službi i redovnom poštom. Međunarodna dostava predmet je dogovora kupca i The Shopa.
U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda.

U cijenu proizvoda nije uključena dostava, osim ako nije drukčije naznačeno (naznaka – dostava besplatna). Besplatna dostava vrijedi samo na području Republike Hrvatske.
The Shop se obvezuje isporučiti naručeni proizvod u roku od 15 radnih dana od dana sklapanja ugovora, osim ako nije drugačije ugovoreno.
Dostava se obavlja prema uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.

Ako se proizvod koji je upućen Kupcu odnosno Primatelju vrati The Shopu jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, Kupac će o tome biti obaviješten e-poštom te će mu biti ponuđene sljedeće mogućnosti: da se naručeni proizvod, na zahtjev Kupca e-poštom, ponovo dostavi na adresu Kupca odnosno Primatelja, ili, da se naručeni proizvod preuzme na adresi The Shopa uz prethodni telefonski dogovor o terminu preuzimanja.

Kada The Shop putem dostavne službe isporuči proizvod Kupcu, odnosno Primatelju, Kupac, odnosno Primatelj, dužan je preuzeti proizvod potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen.

Nedostaci na proizvodu


Na zamjenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu vidljivo da greška nije nastala neispravnim korištenjem već da je došlo do greške u proizvodnji ili pakiranju. Povrat robe se u tom slučaju vrši na naš trošak.

Robu namijenjenu za povrat složite u originalnu ambalažu i obavezno priložite narudžbu i fakturu uz robu. Molimo Vas da ne zaboravite priložiti originalne dokumente jer bez njih nažalost nismo u mogućnosti zamijeniti robu.

The Shop ne odgovara Kupcu odnosno Primatelju za manja oštećenja na proizvodima koje su nastale kao posljedica dostave robe putem dostavne službe ako oštećenja ili manji nedostaci ne utječu na osnovna svojstva i upotrebljivost proizvoda.

The Shop ne odgovara Kupcu odnosno Primatelju ako tehničke mogućnosti opreme Kupca odnosno Primatelja nisu dovoljne za ispravno korištenje proizvodom, te ako Kupac odnosno Primatelj, proizvod koriste na neodgovarajući način.

U slučaju nedostataka na proizvodu Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Ostali uvjeti


Za valjanu narudžbu proizvoda osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina.
The Shop ima pravo jednostrano promijeniti ove Uvjete prodaje bez prethodne najave. Sve kupljene proizvode The Shop će isporučiti po uvjetima važećim u trenutku sklapanja ugovora.

Primjena Uvjeta prodaje


Korištenjem usluga The Shopa prihvaćate ove Uvjete prodaje. Ako niste suglasni s Uvjetima, nemojte koristiti ove stranice niti putem njih naručivati proizvode.

The Shop je online trgovina i ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove internet stranice, te korištenjem informacija s ove internet stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. Internet stranice The Shopa mogu sadržavati linkove na stranice u vlasništvu trećih osoba. Iste koristite na vlastitu odgovornost, te se The Shop ne može držati odgovornim za eventualnu štetu nastalu na taj način.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta prodaje Kupac pristaje na njihove odredbe te prihvaća da one čine sastavni dio ugovora.

Uvjeti prodaje


02.05.2016.
THE SHOP

© 2005 - 2017 The Shop